วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สรุปงานวิจัย


มีการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอนุบาล2/2543 ร.ร.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 120คน ให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม โดยจัดประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยการใช้กิจกรรม สื่อการสอน เกมการศึกษาต่างๆ เป็นเครื่องมือในการปูพื่นฐานเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง